Skoči na glavno vsebino

VPIS V 1. RAZRED V ŠOLSKO LETO 2023-24   

                                                                                                                                                 

Postopek vpisa                                                                                                                                                                                    

Vpis v 1. razred osnovne šole ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-L, 49/16 – popr.).

 

Vpis

V mesecu februarju vpisujemo otroke v 1. razred osnovne šole za naslednje šolsko leto. Datum vpisa ter navodilo o izvedbi vpisa skupaj s priloženimi obrazci, ki so potrebni za vpis, boste prejeli po pošti na otrokov naslov.

 

Šolski okoliš in prepis na drugo osnovno šolo

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva (vabilo za vpis prejmete s strani šole). Starši lahko vpišete otroka na drugo šolo zunaj šolskega okoliša, če ta šola s tem soglaša. Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo:

  • najprej vpišete otroka pri nas,
  • na naši šoli izpolnite obvestilo o prepisu,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedete razloge za prepis.

O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju z matično šolo. Odločitev o odobritvi vpisa na šolo izven otrokovega šolskega okoliša boste prejeli v roku 30 dni.

 

Odložitev šolanja za eno leto

Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje:

  • morate otroka najprej vpisati v 1. razred,
  • izpolniti vlogo za odložitev začetka šolanja, v kateri navedete razloge. Če je otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah, prosimo, da nas o tem obvestite in priložite dokumentacijo.

Sledi ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj. Odločitev o odložitvi začetka šolanja boste prejeli v obliki izdane odločbe do konca meseca maja 2023.

 

Zdravniški pregled

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled (šolski dispanzer v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice). Termin boste dobili ob vpisu v 1. razred na šoli.

 

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu

V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina. Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta. S prijavo na neobvezni izbirni predmet le-ta postane obvezen in ga otrok obiskuje do konca šolskega leta.

 

Za dodatne informacije o vpisu v 1. razred se lahko obrnete na šolsko pedagoginjo Nadjo Vidmajer po telefonu 03 757 29 61 ali na e-naslov nadja.vidmajer@podgoro.si

 

 

PRILOGE:

Vloga za prepis na OŠ Pod goro Slov. Konjice

Obvestilo o prepisu iz OŠ Pod goro na drugo šolo

Vloga za odlog vpisa v 1. razred

Dostopnost
//